תקנון האתר

קיבוץ משמר השרון, מפעיל חנות לממכר מזון בשם "בורדו" הממוקמת בקיבוץ, מקדם בברכה את המשתמשים באתר, אשר באמצעותו ניתן לבצע הזמנה של מוצרי מזון ומשקאות, כמפורט להלן.
תקנון זה (להלן: "התקנון"), מסדיר את תנאי השימוש באתר על ידי המשתמש, לרבות בכל הנוגע לשימוש במידע, תכנים ושירותים הכלולים באתר או הזמינים תחת קישורים המופיעים בו (לרבות קישורי עומק) באמצעות האתר.
למזון הנמכר באמצעות האתר תעודת כשרות מאת הרבנות והמועצה הדתית האזורית עמק חפר.

1. הגדרות

למונחים המוגדרים בתקנון זה תהייה המשמעות שלהן:

1.1 "החנות" – חנות לממכר מזון בשם "בורדו" מקיבוץ משמר השרון 4027000.
1.2 "האתר" – אתר האינטרנט https://www.bordo.org.il/.
1.3 "הלקוח" – כל אדם הרוכש את השירותים או המוצרים המוצעים על ידי הקיבוץ באמצעות האתר, שהזמנתו אושרה והתקבל מלוא התשלום בגינה.
1.4 "המשתמש" – אדם המשתמש או המנסה לעשות שימוש באתר ו/או העושה שימוש במידע ו/או מסתמך על המידע הקיים בו.
1.5 "המוצרים" – כלל המוצרים המוצעים למכירה באתר, כפי שיהיו מעת לעת.
1.6 "הקיבוץ" או "קיבוץ משמר השרון" – קבוצת משמר השרון אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

2. כללי

2.1 האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד אולם מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
2.2 רכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
2.3 תנאי מדיניות הפרטיות הזמינים באתר ("מדיניות הפרטיות"), מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון זה. המשתמש מתבקש לקרוא את תקנון זה ומדיניות הפרטיות, בקפידה באופן תדיר ולפני כל שימוש באתר, בשים לב לכך שתנאים אלו יכולים להשתנות מפעם לפעם. משתמש שאינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש ו/או ממדיניות הפרטיות, מתבקש להימנע מכל שימוש באתר. עצם שימוש באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה ומדיניות הפרטיות, הבין אותם והסכים להם.
2.4 כל הזמנה ו/או רכישה שתבוצע באמצעות האתר, לרבות באמצעות שיחה עם נציג החנות ו/או בקשה לקבלת מידע תהיינה כפופות להוראות תקנון זה וכי בכפוף לדין החל, לא תהיה למשתמש או ללקוח ו/או למי מטעם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הקיבוץ ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיו, בכל הקשור לכך.
2.5 הקיבוץ יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכל זמן לשנות ו/או לעדכן את התקנון וכל זאת ללא צורך במתן התראה מוקדמת. שינוי בתקנון זה ייכנס לתוקף מרגע פרסומו באתר.
2.6 תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הקיבוץ. מובהר, כי הקיבוץ משתדל כמיטב יכולת על מנת להציג בפני לקוחותיו תמונות מדויקות ככל האפשר.
2.7 הקיבוץ עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וכי בכפוף לדין החל, הקיבוץ לא ישא באחריות כלשהי הנובעת מהם.
2.8 זמינות המידע, השירותים והמוצרים המוצעים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להסכמים של הקיבוץ ו/או מי מטעמו עם צדדים שלישיים. לפיכך, הקיבוץ רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר מוצר או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
2.9 הקיבוץ אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל הפריטים והמוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר וביצוע הזמנה על ידי המשתמש יתבצע בהתאם למוצרים הזמינים באותה העת כפי שמצויןבאתר.
2.10 הקיבוץ רשאי להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הקיבוץ רשאי בכל עת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך במתן כל הודעה מוקדמת.
2.11 התקנון חל על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם, טאבלטים וכיו"ב).
2.12 האתר מוגבל לשימוש אישי בלבד. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי לרבות פרסום או הצעת מכר, עריכת סקרים, או הפצת תכנים שיווקיים ללא הרשאה מפורשת מראש בכתב מהקיבוץ.
2.13 כל תכני האתר אלא אם מצוין במפורש אחרת, הינם קניינו הרוחני של הקיבוץ, וחל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב מהקיבוץ.

3. הזמנת המוצרים באמצעות האתר

3.1 בכפוף להוראות תקנון זה, יוכל המשתמש לעיין ברשימת המוצרים והשירותים המוצעים באתר מעת לעת ולבצע הזמנות המסופקות על-ידי חברת שליחויות חיצונית. בעת ההזמנה ובכפוף לזמינות השירות, יוכל המשתמש להזמין משלוח לכתובת שיספק במעמד ההזמנה ולשלם בכרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום שהקיבוץ יאשר לשלם בו.
3.2 מחירי המוצרים כוללים מע"מ כדין, אך אינם כוללים את התשלום עבור המשלוח, אשר יצוין בנפרד במהלך הזמנת משלוח. הקיבוץ רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך במתן הודעה מוקדמת.
3.3 מחירי המוצרים באתר אינם תואמים בהכרח את מחירי המוצרים בחנות הפיזית שבקיבוץ, והמחיר הקובע הינו המחיר כפי שהוא מופיע באתר במועד ביצוע ההזמנה.
3.4 משלוחי המוצרים המבוצעים באמצעות האתר מוגבלים לפי אזורי החלוקה של הקיבוץ ו/או של חברות השליחות החיצונית מטעמה. ייתכן ולא יסופקו משלוחים ו/או יתקבלו הזמנות מאזורים מסוימים. הקיבוץ יוכל להקטין או לבטל אזורי חלוקה בשל כל סיבה שתקשה לבצע משלוח לכתובת המבוקשת.
3.5 רכישה באתר כפופה לדיני מדינת ישראל, ובין היתר, לחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו-1986. כל טענה להונאה או לשימוש לא מורשה בפרטי אשראי או לשימוש לא מורשה או כוזב או לא חוקי בכרטיס אשראי – תופנה לחברת האשראי ובעת שימוש באתר מוותר המשתמש על כל טענה או תביעה נגד הקיבוץ.
3.6 כרטיס האשראי שבאמצעותו מבקש המשתמש לשלם עבור שירות או מוצר דרך האתר, יהא כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
3.7 החנות אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.
3.8 היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי, והמשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החנות באופן מיידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או צד שלישי כלשהו (ככל שתהיה כזו) בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס האשראי כאמור.
3.9 המשתמש מתחייב בזאת כי כל הפרטים אותם הזין במהלך ביצוע הרכישה יהיו נכונים, מדויקים, מעודכנים ומלאים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים על פי דין.

4. המוצרים וצריכתם

4.1 טריות המוצרים וצריכתם: המוצרים הנמכרים באמצעות האתר הינם טריים, ולרוב מוזמנים ומיוצרים במיוחד בהתאם להזמנות הלקוחות. בהתאם לכך, אלא אם נאמר במפורש אחרת, מוצרים המסופקים ללקוח הינם לאכילה ו/או לצריכה ביום האספקה בלבד, אלא ככל שמועדי תפוגת התוקף המופיעים עליהם חלים במועד מאוחר יותר, ובמקרה כאמור יש לשמור אותם בקירור. יובהר בזאת, כי ככל שעל המוצרים המוזמנים נקובים תאריכי תפוגה כאמור, הרי שתאריכים אלו הם באחריות יצרן המזון בלבד, וככל שמוצרים כאמור לא יוצרו על ידי הקיבוץ, תאריכי תפוגה אלה לא נבדקים על ידי החנות ואינם באחריותה.
4.2 טיפול ואחסון המוצרים לאחר אספקה: הקיבוץ עושה את כל הנדרש כדי למסור ללקוח מוצרי מזון טריים וארוזים בצורה המתאימה להם ביותר, ובטמפרטורה המתאימה להם ביותר. יודגש כי החל מרגע מסירת ההזמנה ללקוח, אין החנות תהא אחראית למצבם של מוצרים שסופקו ללקוח, לרבות לתנאים בהם אוחסנו ו/או נצרכו מוצרים אלה.
4.3 צריכת המוצרים: צריכת המזונות, המשקאות וכל יתר המוצרים המוזמנים הינה באחריותם הישירה והבלעדית של הלקוח, והקיבוץ לא יהיה אחראי לכל תקלה ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרמו עקב כך, לאי התאמתם לצורכי המשתמש ו/או הלקוח ו/או למצבם הבריאותי והפיזיולוגי.
4.4 רגישות למוצרים ו/או רכיביהם: מובהר בזאת, כי באחריות המשתמש לוודא כי המוצרים אינם מכילים רכיבים העשויים להפריע ו/או או לגרום לו או למי מטעמו לנזק כלשהו, וכן לוודא כי המוצרים מתאימים לצרכיו. הקיבוץ אינו אחראי לכל נזק בריאותי או אחר שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין הזמנת המוצרים ו/או צריכתם הנובע ממצבו הבריאותי של המשתמש ו/או צד שלישי כאמור, לרבות אלרגיות לאיזה מבין רכיבי המוצרים.
4.5 מוצרים שאינם מיוצרים על ידי הקיבוץ: יובהר בזאת, כי אין הקיבוץ אחראי למוצרים אשר לא יוצרו על-ידי הקיבוץ, ובכלל זה אין הקיבוץ אחראי לטריותם של מוצרים כאמור, לרכיביהם, לייצורם, להפצתם (לרבות תנאי ואופן הובלתם), לזמינותם, ויודגש כי מוצרים אלה הינם באחריותו המלאה של היצרן. לפיכך, כל תלונה, טענה ו/או דרישה בקשר עם מוצרים אלה יש להפנות ישירות ליצרן, לפי העניין, לרבות בהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטים על המוצר.
4.6 משקאות אלכוהוליים: מכירת משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק למי אשר מלאו לו 18 שנים. בעת הזמנת מוצר המכיל אלכוהול, המשתמש מצהיר ומאשר כי מלאו לו 18 שנים וכי הינו רשאי לרכוש משקאות אלכוהוליים על פי חוק.

5. ביטול עסקה והחזרת מוצרים

5.1 מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ("החוק") חלות על היחסים שבין הקיבוץ והמשתמש, לרבות הוראות סעיף 4ג לחוק (מדיניות החזרת טובין). לפיכך לא יהיה ניתן לבטל הזמנה שבוצעה והתשלום בגינה אושר בכל הנוגע ל"טובין פסידים" (מוצרים שלא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או שעלולים להתקלקל עד להחזרתם) וטובין שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח.
5.2 על אף האמור, לקוח יהא רשאי לבטל הזמנה שבוצעה, ללא עלות, על-ידי פניה טלפונית לשירות הלקוחות של החנות בטלפון 09-8983305 או בסלולרי 058-4933130, במקרה בו הכנתה טרם החלה.
5.3 ניתן יהיה לבטל עסקה ללא עלות במקרה בו ביטול עסקה נעשה עקב פגם או אי-התאמה בין הטובין לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי הקיבוץ, בכפוף להשבתו לידי הקיבוץ או מי מטעמו, למקום עליו יודיע הקיבוץ ללקוח.

6. אחריות הקיבוץ

6.1 השירותים המוצעים באתר מוצעים לשימוש כמות שהם (AS IS) בלא כל מצג, ערבות או אחריות מכל מין וסוג שהוא, מפורש או משתמע מצידו של הקיבוץ או מי מטעמו.
6.2 בשל אופיו הייחודי של השירות הניתן באתר, הרי שהקיבוץ לא יהיה אחראי בכל דרך שהיא בשום נזק ישיר, עקיף, עונשי, מקרי, מיוחד, תוצאתי או כל נזק אחר מכל סוג שהוא (לרבות אך לא רק – נזק גוף, פגיעה, עוגמת נפש וכיוצ"ב), מכל סיבה שהיא (לרבות הבדל בין המוצרים המוזמנים למוצרים המסופקים, אי התאמה לדרישות המשתמש ו/או הלקוח, מסירת הזמנה שגויה ו/או חלקית וכד') ומכל סיבה אחרת הכרוכה בדרך כלשהי בהתקשרות עם הקיבוץ באמצעות האתר.
6.3 בכפוף לאמור בדין החל, הקיבוץ לא יהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
6.3.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום, מגיפה, קורונה, התפרצות אפידמיולוגית אחרת, ונזקי טבע.
6.3.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים.
6.3.3 כל סיבה שאינה בשליטת הקיבוץ.
6.3.4 מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
6.4 הקיבוץ ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר או רכישה של מוצר באמצעות האתר.
6.5 בכפוף לדין החל, בכל מקרה, לא תישא החנות באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר או השירות הנרכש.
6.6 הקיבוץ יעשה כמיטב יכולתו לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 09-8983305 או בסלולרי 058-4933130 והנהלת החנות תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
6.7 הקיבוץ עושה כל מאמץ לספק למשתמשים באתר שירות תקין, רציף ובאיכות גבוהה. עם זאת, החנות אינה מתחייבת כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או ללא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החנות, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל החנות או אצל מי מספקיה.

7. פרטיות ואבטחת מידע

7.1 הקיבוץ נוקט באמצעים לשמור על הפרטיות ואבטחת מידע באתר. מסמכי מדיניות הפרטיות זמינים באתר. מסמכים אלו כוללים, בין היתר, פירוט אודות המידע הנמסר על ידי המשתמשים או הנאסף במסגרת השימוש באתר, את אופן השימוש במידע, מיהם המורשים לקבל מידע זה, את הסיכונים הכרוכים בפעולות אלו, ואת האמצעים בהם נוקט הקיבוץ בכל הנוגע להגנה מפני הסיכונים כאמור.
7.2 המשתמש מודע ומאשר כי על אף שהקיבוץ משתמש באמצעי אבטחה כאמור, המשתמש עדיין חשוף לסיכונים הכרוכים בשימוש באינטרנט ובשירותי האתר ובכלל כך המשתמש עדיין חשוף לסיכון של חדירה למאגרי הנתונים של הקיבוץ ולגניבת מידע ממנו או מהקיבוץ בכל דרך אחרת. המשתמש מאשר כי הוא מודע לסיכונים אלו והוא יהא האחראי הבלעדי בגינם, וכי הקיבוץ לא יהא אחראי לנזק שנגרם בעקבות חדירה כאמור ובמקרה של זליגת או העברת מידע אודות המשתמש או מהמשתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה מחדירה זו.

8. צדדים שלישיים

באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם אינם בבעלות או בשליטת הקיבוץ ואינם מופעלים על-ידו. הקיבוץ לא יישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. הקיבוץ רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. המשתמש מודע ומסכים לכך שהשימוש באתרים ושירותים של אחרים הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש, והקיבוץ או כל צד קשור לא יישאו בכל אחריות או חובה בקשר לנזקים הקשורים לכך.

9. שונות

9.1 כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם התכנים והשירותים/המוצרים המצויים או המוצעים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה.
9.2 הקיבוץ יהיה רשאי, בכל עת, להמחות את זכויותיו וחובותיו על פי תקנון זה לאחר, ללא הסכמת המשתמש ומבלי שתהיה לו עילה, דרישה או תביעה כלפיה.
9.3 היה והוראה מהוראות תקנון זה תיקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.
9.4 כל השתהות של הקיבוץ בקיום זכות המגיעה לו או אי עמידה שלו על זכות המגיעה לו לפי תקנון זה או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של הקיבוץ על זכות כאמור.
9.5 לשאלות בנוגע לתקנון זה, אנא צרו עימנו קשר בפרטי הקשר שלהלן: הדס 052-4696825

עודכן לאחרונה: 11.10.2020